iapiapnrp-header-textiap

State Academic Coordinators


State
Name
Email Id

Andhra Pradesh

Dr. Ajay Kumar

dr_ajay@sify.com

Assam

Dr.Devajit Sharma

Bihar

Dr. Arun Shah

drarunshah@hotmail.co

Delhi

Dr. Surender Bisht                                                                                  

Gujarat

Dr. SomaShekar Nimbalkar

 

somu_somu@yahoo.com

Haryana

Dr. Dinesh Tomar

drdineshtomar_in@yahoo.co.in

Himachal Pradesh

Dr. Ashwani Kumar Sood

doc.aksood@gmail.com

Jammu & Kashmir

Dr. Subhash Singh Slathia 

subhash_slathia@rediffmail.com

Jharkhand

Dr. Sudhir Mishra

drmishras@gmail.com

Karnataka

Dr. H.V  Kotturesha 

 drhvkotturesha@yahoo.co.in

Kerala

Dr. S S Kamath

Madhya Pradesh

Dr. V.P. Goswami

drvpgoswami@rediffmail.com

Maharashtra

Dr. Pradeep Suryavanshi

Dr. Akash Bang

 
 

drakashbang@gmail.com

Manipur

Dr. Longam Basanta Singh

drlbasanta@gmail.com

Meghalaya

Dr. Santanu Deb

drsdeb@rediffmail.com

santanudebdoc@gmail.com

Orissa

Dr. Aditya Mohapatra

dradityam.67@rediffmail.com

Punjab

Dr. Naveen Bajaj

bajajneo@yahoo.com

Rajasthan

Dr. Tarun Patni

drtarunpatni@hotmail.com

Sikkim

Dr. Sudip Dutta

sudip.dutta@gmail.com

Tamil Nadu

 

Dr.Prakash Amboiram

draprakash@yahoo.co.uk

Tripura

Dr. Sanjib Dev

dr_sanjibdb@rediffmail.com

Uttar Pradesh

Dr. N. C. Prajapati

Dr. Vivek Saxena

 drncprajapati@hotmail.com

drviveksaxena@rediffmail.com

Uttarakhand

Dr. Arun Kumar

drarunkr@gmail.com

West Bengal

Dr. Kheya Uttam Ghosh

kheyauttam@yahoo.co.in

 Pondicherry

 Dr.Thirumurugan Seran

 
 

 


Our site is best viewed in Firefox 4 or higher using a screen resolution of 1100 or higher click here for more info..