State Academic Coordinators

StateNameEmail Id
Andhra Pradesh Dr. Ajay Kumar dr_ajay@sify.com
Assam Dr.Devajit Sharma devajitsharma @gmail.com
Bihar Dr. Arun Shah drarunshah@hotmail.co
Delhi Dr. Surender Bisht
Gujarat Dr. SomaShekar Nimbalkar somu_somu@yahoo.com
Haryana Dr. Dinesh Tomar drdineshtomar_in@yahoo.co.in
Himachal Pradesh Dr. Ashwani Kumar Sood doc.aksood@gmail.com
Jammu & Kashmir Dr. Subhash Singh Slathia subhash_slathia@rediffmail.com
Jharkhand Dr. Sudhir Mishra drmishras@gmail.com
Karnataka Dr. H.V Kotturesha drhvkotturesha@yahoo.co.in
Kerala Dr. S S Kamath sachikamath@gmail.com,
sskamath@vsnl.net
Madhya Pradesh Dr. V.P. Goswami drvpgoswami@rediffmail.com
Maharashtra Dr. Pradeep Suryavanshi,
Dr. Akash Bang
docpsurya@hotmail.com,
drakashbang@gmail.com
Manipur Dr. Longam Basanta Singh drlbasanta@gmail.com
Meghalaya Dr. Santanu Deb drsdeb@rediffmail.com,
santanudebdoc@gmail.com
Orissa Dr. Aditya Mohapatra dradityam.67@rediffmail.com
Punjab Dr. Naveen Bajaj bajajneo@yahoo.com
Rajasthan Dr. Tarun Patni drtarunpatni@hotmail.com
Sikkim Dr. Sudip Dutta sudip.dutta@gmail.com
Tamil Nadu Dr.Prakash Amboiram draprakash@yahoo.co.uk
Tripura Dr. Sanjib Dev dr_sanjibdb@rediffmail.com
Uttar Pradesh Dr. N. C. Prajapati,
Dr. Vivek Saxena
drncprajapati@hotmail.com,
drviveksaxena@rediffmail.com
Uttarakhand Dr. Arun Kumar drarunkr@gmail.com
West Bengal Dr. Kheya Uttam Ghosh kheyauttam@yahoo.co.in
Pondicherry Dr.Thirumurugan Seran drtmserane@yahoo.com